+48 514 721 596
kontakt@audytenergetyczny.info

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 264) nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Każdy „nowy” tzw. duży przedsiębiorca - po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnieniowego za dwa ostatnie lata obrotowe) - jest podmiotem zobowiązanym, i powinien podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie. W przypadku gdy audyt energetyczny przedsiębiorstwa został przeprowadzony w 2017 roku, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kolejny należy przeprowadzić w 2021 roku.

ZAKRES AUDYTU

CENA AUDYTU

PRZEPISY PRAWA

KONTAKT