Lokalizacja: plac Inwalidów 10, biuro nr 12, 01-522 Warszawa
+48 514 721 596
kontakt@audytenergetyczny.info

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Każdy „nowy” tzw. duży przedsiębiorca, po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnienia za dwa ostatnie lata obrotowe) powinien podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.

DZWONISZ DO NAS, A MY ROBIMY CI AUDYT!

Kto musi wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Co ile lat?

W przypadku gdy poprzedni audyt energetyczny przedsiębiorstwa został przeprowadzony w 2017 roku,

zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kolejny należy przeprowadzić najpóźniej w 2021 roku. Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego przedsiębiorstwa wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania prowadzona jest analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Raport sporządzony jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu. 
audyt energetyczny przedsiębiorstwa

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW!

ZŁÓŻ ZAWIADOMIENIE DO URE NA CZAS

Audyt energetyczny ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Należy dokonać szczegółowego przeglądu zużycia energii, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, związanego z działalnością świadczoną przez przedsiębiorstwo. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach oraz w transporcie.