Lokalizacja: Plac Inwalidów 10, biuro nr 14, 01-522 Warszawa
+48 514 721 596
kontakt@audytenergetyczny.info

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Każdy „nowy” tzw. duży przedsiębiorca, po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnienia za dwa ostatnie lata obrotowe), jest podmiotem zobowiązanym, i powinien podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.

DZWONISZ DO NAS, A MY ROBIMY CI AUDYT!

Kto musi wykonać audyt energetyczny? Co ile lat?

W przypadku gdy audyty energetyczne przedsiębiorstw zostały przeprowadzone w 2017 roku, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kolejne należy przeprowadzić najpóźniej w 2021 roku. Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego przedsiębiorstwa wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania prowadzona jest analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Raport sporządzony jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu. 

NIE CZEKAJ, ZAPYTAJ O OFERTĘ DLA TWOJEJ FIRMY
audyt energetyczny przedsiębiorstwa audyt energetyczny przedsiębiorstwa
audyt energetyczny przedsiębiorstwa
NAJWAŻNIEJSZA ZASADA JAKIEJ MUSISZ SIĘ TRZYMAĆ

ZŁÓŻ ZAWIADOMIENIE DO URE NA CZAS

W komunikacji z Urzędem Regulacji Energetyki (URE) liczy się doświadczenie. My mamy go już pełen bagaż!


JAKIE SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE AUDYTU ENERGETYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA?

Audyt energetyczny ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.Audyt energetyczny ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Należy dokonać szczegółowego przeglądu zużycia energii, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, związanego z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach oraz w transporcie. W streszczeniu wykonawczym znajduje się podsumowanie wyników przeznaczone dla kadry zarządzającej. 

KTO JEST ZOBLIGOWANY WYKONAĆ AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA? 

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. wprowadziła do polskiego prawodawstwa obowiązek realizacji audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa (w rozumieniu polskiej Ustawy o swobodzie o działalności gospodarczej). Audyt energetyczny musiał być wykonany do 30 września 2017 r. oraz powinien zostać wykonany niezwłocznie w momencie pojawienia się takiego obowiązku dla „nowo” zakwalifikowanych dużych przedsiębiorstw. Potwierdzeniem wykonania audytu jest złożenie Zawiadomienia, którego częścią jest wykaz zidentyfikowanych w ramach audytu przedsięwzięć, których realizacja przyniosłaby oszczędności energii finalnej. Wykaz ma formę tabeli z następującymi kolumnami: Nazwa przedsięwzięcia, Średnioroczna oszczędność energii finalnej wyrażona w toe, Okres uzyskiwania oszczędności. Ustawa nie precyzuje szczegółowego zakresu i formy przeprowadzenia audytu ograniczając się do ogólnych stwierdzeń (art. 37 Ustawy), że audyt należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc oraz powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta. Brak jest obecnie przepisów wykonawczych określających szczegółowo zakres i formę przeprowadzenia audytu, dlatego podstawą wykonania audytu jest norma PN-EN 16247 oraz rozproszone przepisy dotyczące audytów dla poszczególnych rodzajów instalacji. Ustawa określa jedynie, że audyt zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo.

ROZUMIEJĄC OCZEKIWANIA NASZYCH KLIENTÓW PREZENTUJEMY DWIE MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA OBOWIĄZKU POSIADANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO OFERUJĄC WYKONANIE AUDYTU W WERSJI PODSTAWOWEJ I POGŁĘBIONEJ.

NASZE SUKCESY W LICZBACH

Łączna liczba wykonanych audytów energetycznych

Łączna liczba Projektów dla których pozyskaliśmy białe certyfikaty

Suma pozyskanych dotacji dla projektów B+R