Przejdź do treści

Jaki jest zakres audytu? Kto ma obowiązek?

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, cykliczny obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Każde „nowe” duże przedsiębiorstwo po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzeniu kryterium finansowego i zatrudnienia za dwa ostatnie lata obrotowe) powinno niezwłocznie podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa (zlecić je np. firmie audytorskiej), aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE wymagane zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.

Obowiązkiem objęty jest podmiot, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno) przekroczył:

  • zatrudnienie 250 lub więcej osób
  • sumę bilansową równą co najmniej 43 mln euro oraz roczny obrót co najmniej 50 mln euro

Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu.  Pamiętaj, że jeżeli Twoje przedsiębiorstwo wykonało pierwszy audyt w 2019 roku to kolejny należy przeprowadzić do końca 2023 roku!

Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE. Dzięki przeprowadzeniu audytu przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii. Wyniki audytu powinny być wykorzystywane do dalszych analiz. Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, należy przechowywać go do celów kontrolnych wraz z danymi przez okres 5 lat. Powołując się na dyrektywę 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią” oraz Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej audyt opiera się na wytycznych:

Oferujemy wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa  w rozumieniu m.in. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) oraz w oparciu o normę PN-EN 16247.

ON/OFF ENERGY sp. z o.o. to zespół ludzi, którzy doświadczenie i skuteczność zbudowali na wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi. Specjalizujemy się w realizacji usług związanych z wymogami i szansami wynikającymi z Ustawy o efektywności energetycznej. Prawo regulujące kwestie energetyczne podlega częstym zmianom, pilnujemy tego na bieżąco!

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

tel.: +48 507 564 007
email: kontakt@audytenergetyczny.info

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

KRS: 0000951226
NIP: 5252894749
REGON: 521167194

Oferujemy wykonanie audytu energetycznego w rozumieniu m.in. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) oraz w oparciu o normę PN-EN 16247.

ON/OFF ENERGY sp. z o.o. to zespół ludzi, którzy doświadczenie i skuteczność zbudowali na wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi. Specjalizujemy się w realizacji usług związanych z wymogami i szansami wynikającymi z Ustawy o efektywności energetycznej. Prawo regulujące kwestie energetyczne podlega częstym zmianom, pilnujemy tego na bieżąco!

Zachęcamy do kontaktu:

tel.: +48 507 564 007
email: kontakt@audytenergetyczny.info

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

KRS: 0000951226
NIP: 5252894749
REGON: 521167194